Din Familieadvokat

Barnefordeling

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd mellom parter som har felles barn under 16 år, kreves det mekling mellom partene. Hensikten med meklingen er å komme frem til en avtale mellom partene om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og samværsrett. Dersom partene ikke blir enige, avgjøres saken av retten.

 

Fast bosted

Fast bosted er der hvor barnet bor mesteparten av tiden og har sin folkeregistrerte adresse. Det foreligger full avtalefrihet med hensyn til hvor barnet skal bo fast. Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos en av dem eller delt bosted. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge og tilbringer like mye tid hos hver av foreldrene. Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, avgjøres saken av retten med hensyn til barnets beste.

 

Barnets beste

Hvor barnet skal bo fast, avgjøres ut fra hva retten anser som barnets beste. Hvilket sted som er barnets beste å bo fast, avgjøres etter en konkret skjønnsmessig helheltsvurdering. I denne vurderingen er det flere momenter som tillegges vekt.

I barnefordelingssaker skal det legges vekt på barnets eget ønske. Etter at barnet har fylt syv år har det rett til å uttale seg om hvor de ønsker å bo. Barnets eget ønske skal tillegges stor vekt etter at barnet har fylt 12 år.

Et sentralt moment ved vurderingen er farene ved et miljøskifte, hensynet til status quo. Status quo prinsippet går ut på at det i utgangspunktet ikke er til barnets beste å skifte miljø, og at barnet skal fortsatt kunne leve i det tilvante miljøet etter et samlivsbrudd. Med miljø mener man både ytre og indre miljø som skole, barnehage, venner, slekt, nærmiljø, omsorgsperson og bolig.

Hensynet til best samlet foreldrekontakt er et annet moment. Hensynet tilsier at barnet bør bo fast der det best kan sikres at det får god kontakt med begge sine foreldre. Momentet har som formål å unngå hindring av samvær mellom en av foreldrene og barnet.

Videre blir stabile og trygge oppvekstvilkår vektlagt. Her vil omstendigheter ved omsorgssituasjonen som bolig, arbeidsforhold og samlivsproblematikk ha betydning ved vurderingen.

Foreldrenes personlige egenskaper og omsorgsevne vil også ha betydning for vurderingen.

Ved vurderingen blir også hensynet til at søsken ikke bør splittes vektlagt, da det er ansett best for barnet å ha tilknytning til sine søsken i oppveksten.

 

Samvær

Når det er avgjort hvor barnet skal bo, må det fastsettes samvær for den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet. Barnet har rett til samvær med begge foreldrene, selv om de ikke bor sammen, og foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, har som hovedregel også samværsrett.

Blir det avtalt “vanlig samværsrett” for den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, skal dette tolkes som rett til å være sammen en ettermiddag i uken, hver annen helg, 14 dager i sommerferien, og enten jul eller påske. Foreldrene kan avtale andre ordninger, da det foreligger full avtalefrihet. Ved fastsettelsen av samværet skal foreldrene ta hensyn til barnets mening og hva som er barnets beste.

Er foreldrene uenige om samværsretten, kan de bli enige om å overlate avgjørelsen til fylkesmannen. Ellers må saken bringes inn for retten. Før spørsmålet om samværsrett bringes inn for fylkesmannen eller retten, må foreldrene til mekling.

Dersom den av foreldrene som har foreldreansvaret eller som barnet bor hos, hindrer gjennomføringen av samværsretten, kan den andre kreve ny avgjørelse med hensyn til hvem som skal ha foreldreansvaret eller hvem barnet skal bo hos. Den av foreldrene som ikke respekterer samværsretten, kan bli ilagt bot av namsretten etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

 

Barnebidrag

Utgangspunktet er at foreldrene har en felles plikt til å bære utgiftene til forsørgelse og utdanning av barnet. Hvis en av foreldrene ikke bor sammen med barnet, skal vedkommende betale et månedlig tilskudd til den andre forelderen. Foreldrene kan gjøre avtale om barnebidraget, men dette må ikke settes lavere enn en minstesum fastsatt av departementet. Er foreldrene uenige om barnebidragets størrelse, kan de be om offentlig fastsettelse av bidraget.